TVORČEV PROGRAM UPRAVLJANJA ČOVJEKOM

Centralni nervni sistem je sistem UM-a i misli, a periferni nervni sistem, sistem duha izvršava sve naredbe. Vegetativni sistem je sistem duše, jedna vrsta akumulatora, koji daje tijelu pokretačku, radnu, stvaralačku energiju. Duša bez UM-a, misli i duha miruje, vegetira da tijelo ne propada (trune).

Na žalost, čovjek i čovječica upadoše u ropstvo vještačkog sistema para, zlata, kamata i profita. Svima se rukovodi iz MMF-a, pa se prebacuje na cen- tralne banke, ikonom zvijeri (parama i zlatom) rasturaju prirodni sistem Tvorca. Današnja pokoljenja o prirodi malo šta znaju. U rukama i nogama su nemoćni, a u UM-u, mislima, duhu i duši vještačkim školstvom i diplomama ograničeni. Za sve ovo što kažem, našao sam uporište u vjerskih spisima i kod naših predaka koji nisu znali pisati ni čitati.

U tom cilju citiraću dijelove iz Svetog pisma, Stari zavjet, Knjiga pripovje- daka, glava 7:
Tačka 8. „Bolji je kraj st vari nego početak joj“; “Bolji je ko je strpljiva duha, nego li ko je ponosita duha.“
Tačka 9. „Ne budi nagao u duhu svom na gnijev, jer gnijev počiva u njedrima bezumnijeh.“
Tačka 21. “Ne uzimaj na um svašta što se govori, ako bi i slugu svojega čuo gdje te psuje.“
Tačka 28. “Još traži duša moja, al’ ne nađoh. Čovjek jednoga u hiljadu nađoh, ali žene među svjema ne nađoh.“
Tačka 29. “Samo, gle, ovo nađoh: da je Bog stvorio čovjeka dobra; a oni traže svakojake pomisli.“
Slično u Novom zavjetu stoji, glava 4, Otkrivenje Jovanovo:

Tačka 1. „Potom vidjeh: i gle. Vrata otvorena na nebu i glas koji čuh prvi kao trubu gdje govori sa mnom, reče: popni se amo i pokazaću ti šta će biti sa ovijem.“
Tačka 2. “I odmah bi u duhu i gle, prijesto stajaše na nebu, i na prijestolu sjeđaše neko.“
Ovdje sam naveo dijelove gdje se spomilju UM, misli, duh i duša, koji imaju svoja duhovna tijela, a među sobom čine jednu cjelinu. Često sam od baka i djedova, kad sam bio dijete, čuo ove riječi: St vorio se preda mnom kao duh, Dobre je duše, Hljeb je mekan kao duša, OštroUMan je, Pun je duha, Duhovit je, Misli mu odlutale, Rastrgan je u mislima, Puno je dušebrižan, Bez duše, Duša me boli, Klonuo je duhom, Mislima se zapetljao kao pile u kučine…
Naši preci su sebe više osjećali kao duhovno biće, nego kao fizičko. To je rezultat UMne stabilnosti i dobrog i krepkog zdravlja i dugovječnosti, koju su dobijali u prirodi i od prirode.
Vještački sistem i školst vo to je operisalo velikim hirurškim zahvatom pokrivajući ih zakonima i ustavom, a UM, misli, duh i dušu izbacili iz svoje
nauke i školstva. Time su sva stara znanja i saznanja svih naroda izbrisana.

CENTRALNI NERVNI PROGRAM – PROGRAM UMA I MISLI

Kao što kompjuter, mobilni telefon ili automatski sistem upravljanja i rada u proizvodnoj hali ima svoju kar ticu (čip, program za rad), tako svako živo biće, pa i sam čovjek, ima kar ticu koja se zove UM i misao. Sama riječ centralni ner vni sistem govori da se nešto dešava iz centra. Po mom mišljenju i spoznaji to je centar djelovanja UM-a i misli koji su smješteni na samome centru čela, pa djeluju kao treće nevidljivo oko. U nekim zemljama istoka stavljaju tačke manje ili veće na sred čela. Naši preci su znali reći, da bi riješili neki problem, da se prvo stavi prst na čelo, a onda da se odlučuje.


Tri puta mjeri, pa tek onda sijeci, pa opet kratko, riječi su koje su naši stari govorili.

Iz centralnog ner vnog sistema (sistema UM-a i misli), upravlja se radom perifernog ner vnog sistema (sistema duha). Ovaj periferni ner vni sistem pokriva vegetativni ner vni sistem (sistem duše), koji tijelu daje životnu ener- giju. Periferni i vegetativni ner vni sistem ne mogu da rade i funkcionišu bez UM-a, misli, duha i duše, a sve to pokriva svemirska energija. Naglašavam, duša se puni svemirskom energijom i pokreće tijelo na rad i proizvodnju po- trebnu za izgradnju i samoodržavanje, za rad fizičkog tijela u prostoru i vremenu. Električni uređaj kada se isključi iz struje izvora napajanja i pogona, istog momenta staje sa radom, što je dokaz da i čovjeka neko i nešto pokreće.

Sistem UM-a smješten je u hipofizi, a djeluje na duh i dušu preko misli koja je smještena u epifizi. UM i misli daju moć centralnom ner vnom sistemu preko koga funkcioniše periferni i vegetativni ner vni sistem. Prije svega, UM i misli su ti koji nose program za izgradnju i održavanje tijela. Izvršioci su duh i duša, i to po mjeri. Dokaz su što nokti i kosa mogu da narastu samo toliko koliko im je po programu Tvorca dato.

Centralni nervni program ide iz UM-a i misli. Pokrivaju ovaj sistem žlijezda (hipofize, epofize) iz kojeg vrše upravljanje cjelokupnim organizmom i uspostavljaju energet- sku vezu između svemira, duha, duše i tijela.

1. UM daje program rada i života kroz centralni nervni sistem.
2. Misao provodi sve to u život kroz dodatne akcije.
3. Duh prihvata i preko perifernog nervnog sistema vodi proizvodnju.
4. Duša od perifernog nervnog sistema (duha) prihvata impulse i šalje ih u vegetativni nervni sistem za izgradnju i održavanje tijela i pokretanje svih životnih aktivnosti.
5. Svemirska energija preko UM-a i misli daje centralnom nervnom sistemu energetski impuls ka duši koja periferni sistem napaja, duša prihvati i energetski puni vege- tativni sistem svemirskom energijom.
6. UM i misli smješteni u hipofizi i epifizi caruju sveobuhvatnim sistemom čovjeka i čovječice po programu, zadatku i zakonu Tvorca.

Um je lopta koja sija  iz UM-a sve ide i raste. Zato se u nauci medicinskoj kaže da je hipofiza namijenjena za rast.

Hipofiza je mali organ finog sastava u kojoj boravi UM, Tvorčeva kar tica (čip). U njoj je smješten sav program po- treban za život. Ako je neko lošeg ponašanja i znanja, kaže se da je maloUMan, da mu se UM zamračio. Ako zna, kaže se da sija od znanja, da je bistar i UM-an.

Mi imamo i tu moć da UM-om primoramo tijelo na razne aktivnosti preko duše, duha i misli. Navešću primjer četrdeset dječaka od deset godina koji su približno iste visine. Odvojimo deset za fudbal i hokej. Visina njihova do dvadeset pete godine iznosiće od 165 do 185 cm. Drugih dvadeset uzmemo da trenira košarku i odbojku. Njihova visina ići će od 185 do 215 centimetara. Razlog je što se fudbalerima lopta kotrlja po zemlji, što hokejašima pak po ledu klizi, pa stalno prema dolje gledaju i zgureni trče, kližu, dok se odbojkaši i košarkaši stalno izvijaju da loptu iznad glave dohvate.

1. Duhovna veza sa svemirskim UM-om.
2. Misao kojom komandujemo u prostoru i vremenu u nama i okolo nas.
3. Središte UM-a koji sija.
4. Prostor UM-a za prihvat svemirske energije.
5. Svemirska energija zvjezdanog neba raznih boja, moći i sadržaja.

Iz UM-a djeluje bol, temperatura, hladnoća, pritisak i svaki drugi proces u tijelu. To se događa automatski, po potrebi, da bismo zaštitili duh, dušu, i tijelo. Ponavljam, UM i misli su centralne uloge za prolazak duha, duše i fizičkog tijela kroz materijalni svijet. To se događa od momenta začeća, do momenta smrti, a poslije smr ti UM, misli, duh i duša, vraćaju se onamo odakle su spali, vođeni od strane anđela smrti.

Šta još radi UM, pitanje veliko i teško dokučivo.

Kroz moju praksu od dvadesetak godina, spoznao sam da UM prihvata svemirsku energiju po programu Tvorca. Taj višebojni energetski zvjezdani prah UM pret vara u tekućinu. Misli šalju u duh koji na svoj način transformiše tu tekućinu i predaje duši. Duša je akumulator koji puni mišiće i o r g a n e  e n e r g i j o m . Kad se prekine lanac dotoka energije, tijelo automat- ski staje i klone a mišići i organi se energetski prazne.

Misao je izvorna moć UM-a koja je smještena u epifizi. Epifiza ima oblik šišarke, dužine oko jedan centimetar. Misao ima oblik nevidljive haljine ljudskog tijela. Nevidljiva je i moćna radilica dobra i zla. Ima brzinu bržu od svjetlosti. Čim pomislimo, mi smo nevidljivim tijelom već tamo i djelujemo. Misao može da zaveže duh i dušu u č vor od straha, stresa, ljubomore. To isto može da uradi sa tuđim duhom i dušom. Bistar UM razgraničava dobro od zla, umiruje i usmjerava misli.

Tada se duh i duša oslobađaju od stege i č vorova i nastaje harmonija u našem tijelu, u našoj stvorenoj kući. Kad nešto čitamo, a misli odlutaju, nema memorisanja. Razlog je taj što misao slaže i uzima iz duha me- morije podatke. Kad hoćemo nešto da saopštimo, UM mislima odobrava da iz duha memorije uzmemo sadržaj koji iznosimo na pismeni ili usmeni način.

Na osnovu ovog sistema napravljen je sistem kompjutera, interneta, fejzbuka… Mi iz UM-a pišemo nekakav tekst, pa kad ga završimo, tzv. mišom kliknemo, šaljemo tekst u polje kompjuterske memorije. Kasnije, obrnutim postupkom, vraćamo i koristimo za čitanje ili oštampamo. Ako mišom ne kliknemo, tada se tekst neće memorisati. Zato misli uvijek usmjeravajte tamo gdje smo i šta radimo. Ako nešto namjeravamo na daljinu djelovati, onda ne radite ništa fizički, nego se usredsredite na to šta hoćete da dokučite. Ako nam za strojem misli odlutaju, možemo se povrijediti.

Ekonomista bi kazao da projekat može ići na ost varenje kad se zat vori financijska konstrukcija, a pravnik ost varuje presudu tek kada je presuda pravosnažna.

Misao je moć stvaranja, pokretanja i materijalizovanja i čini osnovnu sponu između svemira i UM-a, između UM-a, duha i duše, između UM-a i okoline koja nas okružuje. Misao ima ulogu da st vara materijalno u nama, i pri tome troši mnogo energije što izaziva umor i malaksalost duha i duše. Misao je kreativna, pokretačka snaga čiji su izvršioci duh i duša sa fizičkim tijelom, kao krajnji izvršilac materijalizacije nečeg što zamislimo. Rasute i lutajuće misli troše mnogo energije i slabe ak tivnosti i moć duha i duše, a time i fizič- kog tijela u intelek tualnom i fizičkom radu.

Prosvjetljenje nastaje kad UM i misli budu uzdignuti na nivo fine vibracije koja duhu i duši daje skoro svemirski mir i vedrinu. Tad nam je memorija čista, povećava nam se prostor vidovitosti, a je san spokojan. Izoštrava se osjećaj sluha, ukusa, mirisa, pa smo snalažljivi. Duša kod prosvjetljenja ima dobru kontrolu ljubavi, bez egoizma, ljubomore i gordosti, kao i svega drugoga pozitivnog. Nagoni su pod kontrolom, tako da je sve skladno i jednostavno. Osim toga, duša, ref leks i instik t su toliko izoštreni da smo brzi i efikasni na svim poljima gdje je velika žalost ili velika radost, pa ništa ne može da poljulja tu duhovnu stabilnost i uzdignutost koju zovu prosvjetljenje.

Svjesnost (svijest) čini neprekidna uravnoteženost UM-a i misli koja eliminiše sve negativnosti koje se trenutno nakupe. Svijest ne dozvoljava da negativnost lako prodre u duh i dušu čije su haljine nevidljive, a ostaju čiste i svijetlih boja. U tak vom skladu teško nam može pasti mrak na oči. U trenitku momentalne rastrojenosti, usljed straha i stresa, ostajemo mirni i stabilni, što znači da smo postigli nir vanu, blaženst vo u teškoj prilici, kako bi rekli Tibetanci. Znači, samo čistim, kao sunce svijetlim mislima, možemo postići visok nivo svijesti, da nam se UM ne može zamutiti, niti zamračiti.

Misao može brzo da napuni i isprazni energetski sistem i potencijal našeg tijela što zavisi od oštrine i č vrstine UM-a. Dokaz je šlog. Kad se jedna strana tijela isprazni energijom, oko se zatvori; lice i usne se krive, a ruke i noge osta- ju bez energije, nemoćni za kretanje i rad, slabi glas, sluh… Kad se vrati ener- getski potencijal u tu stranu, sve se vraća u funkciju. Mišići se pune svemirskom energijom.

HIPOFIZA je žlijezda, između lijeve i desne polovine velikog mozga, u kojoj je smješten UM. Sve žlijezde, pa i hipofiza, dobijaju potreban sastav hor- mona putem hormonalnog sistema koji vodi od malog stomaka, polnih organa do svih žlijezda, pa i do hipofize i epifize.

Hipofiza i epifiza dobijaju hormone tačno programiranog sastava koji daju prijatan boravak UM-u, a mislima osvježenje.

Hipofiza ima svoj prednji i zadnji sloj režanj koji prihvata gotove hormone pripremljene u donjem stomaku tačno određenog sastava i boje, vršeći doradu u svom sistemu dajući svježinu i glazuru kori velikog mozga. Na taj način omogućava da UM mirno boravi u prostoru hipofize.