PROGRAM SVEMIRSKIH I ZEMALJSKIH CIRKULACIJA UNUTAR ČOVJEKA


Kako u prirodi sve cirkuliše, tako se unutar čivjeka sve kreće, da bi se izgradilo i nadogradilo fizičko tijelo po programu Tvorca.

Kako vri, treperi, vibrira i osciluje sve oko nas, tako i u nama sve trperi, vri od ak tivnosti, rada, reda, odgovornosti. Postoje cirkulacije koje su vezane, čovjek, svemir – nebo, a one su misaone, energetske. Slijede ot vorene cirkulacije kroz ljudsko tijelo, vazduh, vodu i proizvode biljnog, životinjskog svijeta. Čovjekov zat voreni sistem se ogleda u kr votoku i hormonalnom toku.

Svemirska cirkulacija u čovjeku i čovječici

Čovjek je dvojako vezan. Fizički je vezan za Zemlju i to je nerazdvojiv sistem materijalnog kretanja. Duhovno je nevidljivim nitima vezan za Svemir. Mi smo tu između, gdje nas okružuje biljni, životinjski svijet, svijet insekata i mikroorganiz- ama.


Misaona cirkulacija je jedna od najmoćnijih, ali i najopasnijih za duh, dušu i tijelo. Zašto? Zato što je misao laka, mobilna energija, a materija kompak tna energija. Ako misli lutaju, enegetski se praznimo i opterećujemo duh i dušu, blo- kiraju tijelo. Lutajuće misli blokiraju i opterećuju rad mnogih organa. Na taj način se razreguliše funkcionisanje organa, pa nastaju razne slabosti koje zovemo bo- lestima. Lutajuće misli znaju da blokiraju memoriju, inteligenciju, intuiciju i da razdraže i izazovu r a z ne ne volje i ljubavne jade u duši.

To je moćna energetska haljina koja zna da smiri ili uzdrma sav sistem izazivajući pozitivne ili negativne vibracije duha i duše. Crne misli izazivaju energetske negativne vibracije duha i duše. U tom misaonom udaljavanju od sebe, a ujedno od svemirskog božanskog sistema, slabi energetsko punjenje, te radna, seksualna, svaka druga sposobnost. Slabi san, glas, vid, sposobnost snalaženja u prostoru i vremenu. Zato, kad jedeš – jedi, kad radiš – radi, kad ljubiš
– ljubi, kad spavaš – spavaj i ništa drugo ne misli.

Ako misli puno lutaju, đak-student i profesor teško će u memoriju staviti iz knjige ono što čita, a iz memorije izvaditi znanje kako bi ga drugom prenijeli.

Misao je ta koja pokreće sve sposobnosti i moći. Pozit vne misli dižu nas iz mr t vih. Uvijek treba da mislimo da smo na pravom mjestu i u pravo vrijeme, a ne u pogrešno. Kako živimo u neurotičnom svijetu, uvijek treba u sebe da vje- rujemo, da uživamo u onome što radimo, da imamo vremena za sve. Tak ve misli pozitivno djeluju na duh i dušu koje se više pune svemirskom energijom. Nega- tivne misli blokiraju prihvat energije, pa slabi fizička i intelek tualna sposobnost.

Čovjek je ost vareno i ispunjeno biće samo onda kada živi u skladu sa Uni- verzumom. Kad se prekine ta svemirska veza, onda duh i duša, a time i tijelo radi po instiktu, nagonu, ref leksu.

Tada za tak vog u narodu kažu da je pukao, sišao s UM-a, otkačio, odlijepio…

Zapamtite, negativne misli su kobne. Strah i stres najviše uznemire misli i vežu u čvor duh i dušu, a UM se zatamljuje; slabe svi sistemi, a time ak tivnosti

duha i duše koje održavaju tijelo, našu kuću. Znači, moramo pozitivno da misli- mo, ako hoćemo duhovno uzdizanje i fizičko zdravlje.

Energetska cirkulacija je proces uzimanja svemirske energije iz prostora oko nas koja je u obliku zvjezdica raznih boja i figura. Taj svemirski božanski energet- ski prah prihvata UM koji sve to transformiše u tečnost koju misli predaje duhu i duši. Duh i duša po djelovanju UM-a i misli gura tu tečnost kroz tijelo, puneći mišiće, organe, mozak, svaki djelić, st varajući određeni napon i moć funkcionisa- nja cjelokupnog fizičkog sistema, moć vida, sluha, ukusa, mirisa, glasa i stasa.


Prihvat svemirske energije.

Čovjek i čovječica u harmoniji i spoju daje veliki napredak svih cirkula- cija jer se nadoponjuju.

Čim se prekine dotok energije, čovjek pada kao svijeća, pa se grči i pjeni dok se ponovo ne uspostavi svemirski energetski balans. Ako prihvatimo previše svemirske energije, onda smo prenapregnuti, hiperak tivni. Tada tre- ba što više fizičkog rada u prirodi i to protkati sa intelek tualnim. Ako pri- hvatimo malo svemirske energije, onda slabi snaga, pa tijelo postane mlitavo, a duh i duša bez elana, volje, upornosti i istrajnosti. Najbolji je umjeren prihvat svemirske energije, gdje organi i cjelokupni sistem u tijelu imaju prirodni bioritam, bioritam moći, snage, protkane voljom, upornošću, istrajnošću.
Nikola Tesla je imao ideju da na osnovu prirodnog Tvorčevog, stvori vje- štački elek troenergetski sistem, da energiju prenosi bežičnim putem po cije- loj planeti. To je dokaz da svemirska energija daje osnovnu pokretačku moć čovjeku i čovječici, a ne to što imamo svega i svačega, od para, zlata, dvoraca, automobila, aviona i ostalog izobilja. Sve je to uzalud ako je slab prihvat sve- mirske energije, slabi smo, jadni i nemoćni. Znači, svega treba uzimati umjereno- potaman, zlatna sredina. Energetsku cirkulaciju kontrolišu misli kroz podražaje spolja i iznutra. Višak energije u tijelu apsorbuje i spira voda kupa- njem i zemlja svojim uzemljenjem. Danas su razne izolacije na putevima, kućama, zgradama, tako da čovjek osta bez uzemljenja i kreće se kroz izolovan prostor nabijajući se još više lutajućim strujama (energijama). Od proljeća do jeseni treba što više ići bos po zemlji zbog odvoda lutajućih energija koje nisu u balansu sa fizičkim tijelom. Tesla je pronašao kondenzatore koji upijaju vještačke lutajuće struje, a Tvorac je dao zemlju kao kondenzator.

Cirkulacija bola je jedan od osnovnih i moćnih sistema u svakom živom biću. On opominje, savjetuje, upozorava da ne slijedimo svoju energiju i svoja osjećanja. Bol je i pokretač, bez bola nema ni rađanja. Bol je naš najbolji prijatelj. Koji god dio tijela dirnemo, oštetimo, automatski se javlja bol koji obavještava UM i misli da inter venišu. Kad pojedemo pok varenu hranu, javlja se bol u stomaku, sistem duha i duše tjera na kašalj, povraćanje ili se dobije proliv, tako da naše tijelo šti- timo od zagađene hrane, pića i vazduha. Bol tjera da se bolje misli, radi, upravlja i drži tijelo zdravo, da se duh i duša snaže.

Energetska cirkulacija duhovnog spoja čovjeka i čovječice (seksualna) nastaje putem misli, dodira, i kao vrhunac svega je spoj polnim organima, kad se budi enrgetski potencijal duše, instik ta (centra ref leksa). Taj spoj daje cjelokupnom organizmu svježinu, olakšanje i smiruje duhovno rastrojst vo, a misli dovodi u spokoj. Kad su čovjek i čovječica mnogo opterećeni, kako fizič- ki, tako i duhovno, čim se zagrle ili pak samo pomisle jedno na drugo, ako su međusobno udaljeni, daje im rasterećenje st varajući duhovnu i fizičku stabil- nost. Putem misli čovjek čovječicu može energetskim putem stimulisati, i obrnuto.

Dodir, zagrljaj, poljubac doprinose energetskom prihvatu svemirske ener- gije u predjelu polnih organa. Najjača energetska pobuda i pokretanje unu- trašnje akumulirane energije u predjelu karlice jeste polni odnos koji služi i za produženje vrste. Ako čovjek i čovječica u istom trenutku dožive orgazam, onda njihov duh bude spojen u svemirskim visinama.

U narodu našem znalo se reći da je ljubav slijepa, jer je to zanos svemirskog osjećaja. Zato je bitno da se spoje srodne duše, duše energetskog unutrašnjeg sklada, koje se duhovno i fizički uzdižu zahvaljujući istovremenom prihvatu svemirske energije. Dodiri i polni odnos nije drugo nego pokretanje akumuli- rane energije u prostoru karlice, da bi se osvježio krvotok i hormonalni sistem u cjelokupnom fizičkom i duhovnom sistemu.

Preljuba je najveća ako dvoje žive u „bračnoj zajednici“, a misaono, duhov- no i fizički jedno drugo ne osjeća, ne dodiruju se zagrljajem, rukama, usnama, pa žive samo zbog djece, okoline ili iz materijalnih razloga.

U braku su čovjek i čovječica samo onda ako čine dvije polovine vezane nevidljivim nitima u jednu cjelinu.

Zašto žene imaju mnogo veće nagone u seksu?

Razlog je to što je rađanje bolno. Nakon pr vog rađanja, žena više nikad ne bi legla u krevet sa muškarcem. Međutim, seksualni nagoni su ti koji pri- moraju čovječicu da traži par tnera da produži vrstu.